Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. DigiSwift: gevestigd op Zevenheuvelenweg 15, 6561ER Groesbeek, gespecialiseerd in de verkoop van websites, webapplicaties en online marketingdiensten.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met DigiSwift.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van DigiSwift, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3: Aanbod en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Overeenkomsten komen tot stand na acceptatie van het aanbod door de klant.
 3. Deze algemene voorwaarden worden van kracht op het moment dat de klant de offerte accepteert of een eerste betaling verricht via de webshop van DigiSwift. Door het akkoord gaan met de offerte of het doen van een betaling, bevestigt de klant kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden

Artikel 4: Betalingen voor websites en webapplicaties

 1. Voor het realiseren van websites en webapplicaties is een aanbetaling van 50% vereist.
 2. De levering van de website of webapplicatie vindt plaats na volledige betaling.
 3. Bij annulering door de klant na aanvang van het project, is 25% van het totaalbedrag verschuldigd.
 4. Alle facturen van DigiSwift dienen binnen 14 dagen betaald te worden tenzij anders aangegeven.

Artikel 5: Abonnementen en opzegging

 1. Abonnementen voor hosting, website onderhoud, SEO, Google Ads beheer, social media beheer en social media advertentie beheer worden afgesloten via automatische incasso na de eerste betaling.
 2. Opzeggingen dienen voor de eerste van de volgende maand te geschieden, via telefoon, e-mail, schriftelijk of via het contactformulier.
 3. Bedenktijd: Voor abonnementen die via onze webshop worden afgesloten geldt geen bedenktijd na de eerste betaling, aangezien DigiSwift direct na ontvangst van de betaling aanvangt met de levering van de diensten. Hiermee erkent de klant dat hij/zij afstand doet van het recht op bedenktijd.

Artikel 6: Domeinnaam en hosting

 1. Bij hosting van een domeinnaam door DigiSwift blijft de klant eigenaar van zijn domein.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. DigiSwift is niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan uit het gebruik van de diensten.
 2. DigiSwift maakt geen beloftes over specifieke resultaten van de dienstverlening.
 3. Beperking van aansprakelijkheid: In het geval dat DigiSwift aantoonbaar foutief heeft gehandeld, is de maximale claimprijs beperkt tot het door de klant aan DigiSwift betaalde bedrag voor de betreffende diensten.
 4. Termijn voor claims: Indien de opdracht meer dan 3 maanden geleden is uitgevoerd, verliest de klant het recht om DigiSwift aansprakelijk te stellen voor eventuele schade

Artikel 8: Privacy

 1. Alle klantgegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en zullen niet worden verkocht aan derden.

Artikel 9: Wijzigingen

 1. DigiSwift behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd met de klanten.

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen DigiSwift en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Tarieven

 1. Alle door DigiSwift geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

   

 2. Inflatoire, algemeen economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven DigiSwift het recht haar prijzen te wijzigen. Dezelfde ontwikkelingen geven DigiSwift ook het recht de tarieven binnen een lopende overeenkomst te wijzigen, ook indien met een cliënt een bepaalde prijs per uur en/of handeling overeengekomen is.

Artikel 12: Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle externe omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop DigiSwift geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor DigiSwift niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen onder andere stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 2. DigiSwift heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DigiSwift haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DigiSwift opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door DigiSwift niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Voor zoveel DigiSwift ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DigiSwift gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Geschillenbeslechting en ontbinding

 1. Geschillen: In het geval van geschillen tussen DigiSwift en een klant streven beide partijen ernaar deze eerst in onderling overleg op te lossen. Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de regio waar DigiSwift gevestigd is, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegdheid aanwijst.
 2. Ontbinding: Zowel de klant als DigiSwift hebben het recht om de dienstverlening te allen tijde te ontbinden. Indien de klant besluit de dienstverlening te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk te doen. Bij ontbinding door de klant, is de klant gehouden tot betaling van alle tot dan toe verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten. Bij ontbinding door DigiSwift zal een redelijke termijn in acht worden genomen om de klant de gelegenheid te geven een alternatieve leverancier te vinden.
 3. Aanpassing van Diensten: In geval van ontbinding door de klant, voor afloop van een overeenkomst, van diensten die periodiek worden geleverd (bijvoorbeeld abonnementen), is de klant verplicht de overeengekomen tarieven en kosten te betalen voor de resterende looptijd van de oorspronkelijke overeenkomst.

Voor vragen

Contact met DigiSwift

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website of bel ons direct. Wij zijn beschikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur om u te assisteren met al uw vragen.

Scroll naar boven